Welcome to Uztransgaz   Click to listen highlighted text! Welcome to Uztransgaz

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 19 июндаги  “Республика корхоналарида халқаро стандартлар талабларига мувофиқ  сифат бошқарув тизимини жорий қилинишини кенгайтириш бўйича қўшимча тадбирлари тўғрисида”ги  173 сонли қарорига асосан “Ўзтрансгаз” АКда, 2009 йилнинг октябр ойидан 2010 йилнинг декабр ойига қадар компаниянинг бешта бўлинмаларида сифат менежменти тизимини ишлаб чиқиш,жорий қилиш ва сертификация қилиш борасида ишлар олиб борилган.  Халқаро стандартларга мос ISO 9001 2008 (СМТ)  сифат менежменти тизимини жорий қилиниши компанияни ташқи иқтисодий фаолиятида тўлақонли иштирокчи бўлишга, газ транспорт тизимини ҳақиқий менеджери сифатида мамлакат ичида бошқа ўринни эгаллашга имконият яратади.

Компания томонидан қуйидаги стратегик йўналиш ва вазифаларини белгилаб олинди:

 • “Ўзтрансгаз” АКнинг халқаро стандартлар талабларига мувофиқ сифат менежменти тизимини  ишлаб чиқиш, жорий этиш, фаолиятини юритиш ва такомиллаштириш;
 • Магистрал газ қувурлари тизими ва газ тақсимлаш тармоқлари тизимини замонавийлаштириш (модернизациялаш), техник жиҳатдан қайта жиҳозлаш ва кенгайтириш;
 •  Табиий газни ҳисобга олиш услубини такомиллаштириш;

• Газ транспорт тизими фаолиятининг мустаҳкам (ишончлилик) даражасини ошириш ва барча тоифали истеъмолчиларга табиий газни узлуксиз етказиб берилишини таъминлаш;

 •  Экспорт учун табиий газнинг етказиб берилиш ҳажмини ошириш ва транспорт қилиш бўйича тақдим этиладиган хизматлар доирасини кенгайтириш;
 •  Компаниянинг асосий мақсадини амалга ошириш учун қулай ишлаб чиқариш муҳити ва шароитларини яратиш, шунингдек ходимларнинг таълим олиши, касбий, лавозимий ўсиши ва ижтимоий базаси яхшиланиши.

2010 йилнинг декабр ойида  УИК «SERT MANAGEMENT» МЧЖ томонидан СМТ ни  ҲС ISO 9001 2008 стандарт талабларига мувофиқлиги бўйича сертификатланган аудит ўтказилди. Бунинг натижасига кўра  “Ўзтрансгаз” ижроия бошқарув аппарати ва ва  СМТ доирасига кирадиган тўртта бўлинмаларга O’zDst ISO 9001:2009 и ISO 9001:2008 талабларига жавоб берувчи сертификатлари берилган.

Ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, сифатли хизматларни кўрсатишга йўналтирилган истеъмолчилар эҳтиёжларини қондириш мақсадида компания раҳбарияти томонидан 2011 йил 16.02.11й. 114-сонли буйруғи чиқарилган. Унда 7 магистрал газ қувурлари бошқармаларида ва 5 Ҳудудлараро унитар газ таъминот корхоналарда СМТ кенгайтириш борасида вазифа қўйилган.

2012 йилнинг апрел ойида  УИК «SERT MANAGEMENT» МЧЖ томонидан иккинчи СМТ ни  ҲС ISO 9001 2008 стандарт талабларига мувофиқлиги бўйича (сертификатланган) кенгайтирилган  аудит ўтказилди. Бунинг натижасига кўра  “Ўзтрансгаз” ижроия бошқарув аппарати ва ва  СМТ доирасига кирадиган тўртта бўлинмаларга O’zDst ISO 9001:2009 и ISO 9001:2008 талабларига жавоб берувчи сертификатлари берилган.

2012 йилнинг сентябр ойида корхоналар ва бўлинмаларни 23 ходими  “Ички аудит” курси бўйича ИТИнинг СМСда ўқитилиб чиқилган. Бўлинмалар ва корхоналардан ўқитилган ички аудит ходимлари, Ички аудит ўтказиш жараёнида тизимни ишлашига объектив баҳо бериш имкониятини яратиш билан бир қаторда   фойдали тажрибага эга бўлиш ва  ўзларининг корхоналарида  номувофиқликларни аниқлаш ва бартараф этиш имкониятини беради.

Шунингдек 2012-2013й.й. интеграциялаштиришган менежмент тизимини (ИМТ) ишлаб чиқиш ва жорий қилиниши борасида ишлар олиб борилган. Бу ишлар СМТ негизида амал қилаётган СМТ OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 стандартлари, соғлиқни сақлаш, меҳнат хавфсизлигини таъминлаш ва атроф-муҳит муҳофазаси бўйича қоидалар ва бошқа меъёрий ҳужжатлар талабларига асосланган ҳолда амалга оширилган.

Компаниянинг 5 бўлинмаларида асосий стандарт   ва диагностика аудити талаблари юзасидан ўқув машғулотлар олиб борилган.  Атроф-муҳит муҳофазаси, касбий соғлиқ ва хавфсизлик стандарт талаблари йўналиши бўйича Сиёсат юзасидан ходимларни ўқитилиши ўтказилган. “Ўзтрансгаз” АКда касбий соғлиқ ва хавфсизлик стандарт талаблари йўналишига тегишли Низом ишлаб чиқилган, тадбирлари ва ИМТ тузилмаси ишчи гуруҳи амалга киритилган.

2013 йилда “Sert Aсademy” ОАЖ ходимлари “OHSAS 18001:2007 ва ISO 14001:2004 халқаро стандартлар интеграциялашган менежмент тизими” мавзусида компания  ходимларини ўқитган.

ИМТ жорий қилинган корхоналарда МС ISO 14001:2004 и  OHSAS 18001:2007 талабларига жавоб  берилишини баҳолаш учун ички аудитор текширувлари амалга оширилган.

2014 йилнинг январ ойида компаниянинг 17 корхоналарида амал қилувчи  СМТ ни МС ISO 9001:2008 талабларига мувофиқлиги юзасидан ва 5 корхоналарда OHSAS 18001:2007 сертификатлашган аудит ўтказилган.

 

 

Внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001 версии 2008 (СМК) в АК «Узтрансгаз» позволяет компании стать полноценным участником внешнеэкономической деятельности республики, занять прочные позиции внутри страны, в качестве профессионального менеджера газотранспортной системы.

В соответствие с Постановлением Кабинета Министров №173 от 19 июня 2009 года «О дополнительных мерах по расширению внедрения на предприятиях Республики систем управления качеством, соответствующих международным стандартам» АК «Узтрансгаз» определила следующие стратегические направления и задачи Компании:

 • разработка, внедрение, функционирование и совершенствование системы менеджмента качества АК «Узтрансгаз» в соответствии с требованиями международных стандартов;
 • модернизация, техническое перевооружение и расширение системы магистральных газопроводов и газораспределительных сетей;
 • усовершенствование метода учёта природного газа;
 • повышение уровня надежности функционирования газотранспортной системы и обеспечение бесперебойной поставки природного газа всем категориям потребителей;
 • увеличение объема поставок природного газа на экспорт и расширение предоставляемых услуг по транспортировке;
 • создание благоприятной производственной среды и условий для реализации основной цели Компании, а также для повышения уровня образования, профессионального, карьерного роста и улучшения социальной базы сотрудников.

Так, с октября 2009 года по декабрь 2010 года в Компании велась работа по разработке, внедрению и сертификации системы менеджмента качества на пяти площадках (подразделениях) Компании. В декабре 2010 года аудиторами ООО с УИК «SERT MANAGEMENT» был проведен сертификационный аудит СМК на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008.

В результате проведенного аудита в АК «Узтрансгаз» исполнительному аппарату управления и четырем подразделениям, входящим в область распространения СМК, присвоены сертификаты в национальной и международной системах сертификации в соответствии с требованиями O’zDst ISO 9001:2009 и ISO 9001:2008, удостоверяющие внедрение и применение СМК в следующих областях деятельности: транспортировка, хранение, распределение и реализация природного газа.

С целью повышения эффективности производительности, качественного предоставления услуг, направленных на удовлетворение спроса потребителей руководством Компании, в 2011 году Приказом №114 от 16.02.2011 года, была поставлена задача расширения области внедрения СМК на 7 Управлениях магистральных газопроводов и 5 Межрегиональных унитарных предприятиях.

В апреле 2012г. аудиторами ООО с УИК «SERT MANAGEMENT» был проведен 2-й наблюдательный аудит СМК на предприятиях, входящих в область распространения системы.

В сентябре т.г. в НИИ СМС по курсу «Внутренний аудитор» проведено обучение группы сотрудников предприятий и подразделений в количестве 23 человек. Данная подготовка внутренних аудиторов из числа сотрудников предприятий и подразделений позволила проводить перекрестные (взаимные) аудиты, обеспечивая объективность оценки функционирования системы и одновременно, приобретение полезного опыта в выявлении и устранении несоответствий на своих предприятиях. Ведется работа по актуализации нормативных документов СМК.

Паралельно ведутся работы по разработке и внедрению интегрированной системы менеджмента (ИСМ) в соответствии с международными стандартами ISO 14001:2004 «Система экологического менеджмента» и OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда», базирующейся на функционирующей СМК. Проведено обучение сотрудников основным требованиям стандартов и диагностический аудит на пяти подразделениях Компании. Разработаны и введены в действие Политика в области безопасности профессионального здоровья и охраны окружающей среды АК «Узтрансгаз», Цели, Положение о структуре ИСМ и процедуры идентификации экологических аспектов и опасностей. Также разработано и утверждено Положение о рабочей группе ИСМ. В подразделениях проведены семинары по определению рисков и аспектов деятельности. На предприятиях и подразделениях проводится работа по определению рисков и аспектов деятельности.

В настоящее время, для оценки соответствия интегрированной системы требованиям МС ISO 14001:2004 и  OHSAS 18001:2007, на предприятиях Компании, вошедших в область внедрения ИСМ, проводятся внутренние аудиты.

В начале 2014 г. планируется проведение ре-сертификационного аудита функционирующей СМК на соответствие требованиям МС ISO 9001:2008 на 17 предприятиях и структурных подразделениях  Компании и сертификационного аудита Интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям МС ISO 14001:2004 и  OHSAS 18001:2007 на 5 предприятиях Компании.

Click to listen highlighted text!